บุคลากร

กศ,ม.บริหารการศึกษา

น.ส.ดวงใจ ไพศาลธรรม

ครู คศ.2

กศ.ม.บริหารการศึกษา

นางรัชนก เชิงสะอาด

ครูชำนาญการพิเศษ

ค.บ.คณิตศาสตร์

นายอารักษ์ ไชยหลาก

ครู คศ.1

กศ.ม.หลักสูตรและการสอน

น.ส.สิริภัทร หาญวังม่วง

ครู ค.ศ.1

กศ.ม.หลักสูตรและการสอน

นายภราดร มาซานนท์

ครู ค.ศ.1

ศษ.บ.พลศึกษา

นายอดุลย์ จรัสศรี

พนักงานราชการ

ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์

นายพิภัช พรมอ้น

ครู ค.ศ.1

บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ศศ.บ.อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ภาษาญี่ปุ่น)

นายศิรา จานแสน

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ศศ.บ.รัฐประศาสนศาสตร์

นางสาวปณิดา ทับทิมศรี

พนักงานราชการ

น.ส.ปิยมาศ หาญรุก

พนักงานราชการ

ศศ.บ.เทคโนโลยีการศึกษา

นางจิตราวรรณ จรแก้ว

พนักงานราชการ

ค.บ.ภาษาอังกฤษ

น.ส.รัตติกาล ดวงจันทรา

ครูธุรการ

วท.บ.คณิตศาสตร์