ข้อมูลโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านแก้งยาว

โรงเรียนบ้านแก้งยาวตั้งอยู่หมู่บ้านแก้งยาว หมู่ที่ 2 ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ สร้างขึ้นโดยความร่วมมือของชาวบ้านบ้านแก้งยาวและทางราชการ ก่อนที่จะสร้างโรงเรียนนี้ นักเรียนเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า ระยะทาง 2,510 เมตร มีลำห้วยยางงู และลำห้วยชีลองกั้น ทำให้มีปัญหาต่อนักเรียนในฤดูฝน คณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านจึงได้ประชุมหารือกันเพื่อสร้างอาคารเรียนได้ 1 หลัง เป็นอาคารชั่วคราวแบบศาลาวัด และเมื่ออาคารเรียนสร้างเสร็จเรียบร้อย คณะกรรมการหมู่บ้านจึงได้เสนอขออนุญาตทำพิธีเปิดเรียนเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2530 โดยมี นายประยูรสินธุพันธ์ประทุม มารักษาการแทนอาจารย์ใหญ่

คำขวัญของโรงเรียน

“ความรู้เด่น เป็นระเบียบ เพรียบคุณธรรม นำสิ่งแวดล้อม”

ปรัชญา

ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต

“ปัญญา เป็นแสงสว่างแห่งโลก”

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านแก้งยาว จัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง อ่าน เขียน ภาษาไทยได้คล่อง เน้นการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รับเด็กพิการเรียนร่วม

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

พันธกิจ

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

2. พัฒนาทักษะ การอ่าน เขียน ของผู้เรียนให้คล่อง และสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการค้นข้อมูลเพื่อการศึกษา

3. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ

4. ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนต่อจนจบการศึกษาภาคบังคับ

5. ส่งเสริมการจัดการเรียนร่วมเด็กพิการทุกประเภท

6. สร้างค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝังการรู้จักออมให้นักเรียน

เป้าหมาย

1. นักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับทุกคน

2. นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานครบทุกสาระการเรียนรู้

3. นักเรียนทุกคนดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

4. นักเรียนทุกคนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อใช้ในการสื่อสารได้

5. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลได้

อาคารสถานที่

อาคาร 1 (อาคารเรียนระดับมัธยมศึกษา)

อาคาร 2 (อาคารเรียนระดับประถมศึกษา)

อาคาร 3 (อาคารห้องปฏิบัติการทางภาษา คอมพิวเตอร์ ธุรการ และห้องผู้อำนวยการ)

ห้องสมุด

ห้องพ้สดุ ห้องครัว และห้องเก็บของ

โรงอาหาร

บ้านพักครู