ค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ปี 2561

วันที่โพสต์: 19 มิ.ย. 2018, 8:33:19

โรงเรียนบ้านแก้งยาว ได้จัดค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2561 ณ วัดปทุมาวาส อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ