คลังสื่อออนไลน์

เรื่อง ปริศนาคำทาย หน่วยสัตว์น้า่รัก โดย ครูอัญธิกา ธงภักดิ์
เรื่อง กวีโวหาร โดย ครูพัชริวรรณ ศิริบรรจง
เรื่อง สมบัติของเลขยกำลังโดย ครูภัทรพงศ์ ยงดี
เรื่อง การวัดความยาวโดย ครูลลิตภัทร ขันณะราย์
เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์โดย ครูอุทร ชูณรงค์
เรื่อง Article ครูสกุณา ธนะศรี
เรื่อง การหาพื้นที่โดย ครูศิรินทร์ หนูช้างเผือก
เรื่อง Basic Makecode โดย ครูพิภัช พรมอ้น
เรื่อง สระโอะ ลดรูปโดย ครูปิยมาศ หาญรุก
เรื่อง คุณธรรม จริยธรรมโดย ครูอนรรฆพันธุ์ อาจศึก
งานอาชีพ โดย ครูอดิศร ทองแท่ง.mp4
เรื่อง งานอาชีพ โดย ครูอดิศร ทองแท่ง
สมบัติของเลขยกกำลัง By. kruaungaung.mp4
เรื่อง สมบัติของเลขยกกำลังโดย ครูลลิตภัทร ขันณะราย์
01-จิ๊บ.mp4
เรื่อง คำนามโดย ครูพัชริวรรณ ศิริบรรจง
02-ตุ่ม.mp4
เรื่อง คำนาม Verb to Doโดย ครูจิตราวรรณ จรแก้ว
03-เบส.mp4
เรื่อง สินค้าและบริการ โดย ครูอนรรฆพันธุ์ อาจศึก
04-โฟม.mp4
เรื่อง การคูณและหาคำตอบอย่างง่ายโดย ครูศิรินทร์ หนูช้างเผือก
05-หนุ่ย.mp4
เรื่อง การสร้างสื่อด้วย Kine Masterโดย ครูพิภัช พรมอ้น
06-อ้อย.mp4
เรื่อง สระอาโดย ครูปิยมาศ หาญรุก
07-อันนี่.mp4
เรื่อง เชื้อโรคจงหายไป โดย ครูอัญธิกา ธงภักดิ์
08-อาร์ม.mp4
เรื่อง ระบบร่างกายโดย ครูภราดร มาซานนท์
11-กี้.mp4
เรื่อง ห่วงโซ่อาหารโดย ครูสิริภัทร หาญวังม่วง
บทเรียนออนไลน์ แม่กม โดย ครูศิรา จานแสน.mp4
เรื่อง แม่กม โดย ครูศิรา จานแสน
มาตราตัวสะกด โดย ครูนุชนารถ หุ้มขุนทด.mp4
เรื่อง มาตราตัวสะกด โดย ครูนุชนารถ หุ้มขุนทด
การเรียงลำดับจำนวนสามหลัก 3 จำนวน โดย ครูปณิดา ทับทิมศรี.mp4
เรื่อง การเรียงลำดับจำนวนสามหลัก 3 จำนวน โดย ครูปณิดา ทับทิมศรี
ตุ่ม1.mp4
เรื่อง How To Make Papaya Salad ตอนที่ 1 โดย ครูจิตราวรรณ จรแก้ว
ตุ่ม2.mp4
เรื่อง How To Make Papaya Salad ตอนที่ 2 โดย ครูจิตราวรรณ จรแก้ว