ข้อมูลนักเรียน

(ข้อมูลจากงานสารสนเทศ โรงเรียนบ้านเเก้งยาว)

1) จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ทั้งหมด 116 คน

2) จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน