คู่มือการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.pdf

คู่มือการขอย้ายเข้านักเรียนโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

การขอย้ายเข้าของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด.pdf

คู่มือการขอย้ายออกของนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

การขอย้ายออกของนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด.pdf

คู่มือการขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนในสังกัด.pdf