กฎหมาย

พรบ การศึกษษ.pdf
2.พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546.pdf
พรบ.-การศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.-2545.pdf