สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

มูมูลนิธิการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

โปรแกรมระบบบริหารจัดการ
ผลการเรียน (School MIS)

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล

ศูนย์ความปลอดภัยสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
(MOE SAFETY CENTER)

โปรแกรมรายงานข้อมูลการบริหาร
จัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์
COVID 19

ระบบสำรวจเเวว
ความสามารถพิเศษ

O-NET

NT

RT

ระบบรับ-ส่ง หนังสือราชการ

ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน

ระบบพิมพ์หนังสือ
รับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย

ระบบพิมพ์สลิปเงินบำนาญ

ระบบการรายงาน SAR
สถานศึกษา

ระบบรายงานการอ่าน-เขียน
ของนักเรียน

Programmed for International Student Assessment